Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button
Terms & Conditions

Salgs- & leveringsbetingelser


SALGSBETINGELSER
Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, der er underskrevet af begge parter, gælder følgende salgsbetingelser uden undtagelse for ethvert salg fra ADI Global Distribution A/S [”ADI”] til ”Køber”.

1. SÆRLIGE VILKÅR. ADI’s salg er udtrykkeligt begrænset til de heri indeholdte vilkår, og enhver angivelse af yderligere eller ændrede vilkår eller betingelser i Købers købsordre - eller i noget andet dokument eller nogen anden aftale, der ikke er underskrevet af ADI - anses for væsentlige ændringer og er således ikke bindende for ADI. ADI’s accept af Købers købsordre er udtrykkeligt betinget af Købets tiltrædelse af de heri indeholdte vilkår og betingelser i deres helhed. Købers godkendelse af forsendelsen fra ADI betragtes som Købers accept af disse salgsbetingelser i deres helhed.

2. TILBUD / PRISER. ADI-ALARMSYSTEM’s listepriser fremgår af ADI’s WEB-shop. Alle priser er ekskl. 25 % moms og opgivet i DKK. De anførte priser er endvidere ab lager [Ex Works] og ekskl. forsendelsesomkostninger. Priserne er baseret på de til enhver tid gældende dagspriser, kurser, told-, afgifts- og transportsatser. Enhver ændring i disse satser berettiger til prisregulering efter de på leveringstidspunktet gældende forhold. Alle fakturaer pålægges et miljøgebyr. ADI’s pristilbud er alene bindende, såfremt Køber afgiver en købsordre inden for den på pristilbuddet angivne frist eller, hvor en sådan frist ikke fremgår, inden for 30 dage. Køber skal anmode om forsendelse af den samlede bestilte mængde inden for 12 måneder fra ordredatoen. I modsat fald kan ADI vælge at lade sine normale priser på forsendelsestidspunktet gælde for allerede leverede forsendelser, selvom disse allerede er fakturerede. Priserne omfatter ikke emballering, og medmindre det udtrykkeligt er skrevet, omfatter de ikke installation, idriftsættelse eller vedligeholdelse. Alt produktionsværktøj, såvel som design, tegninger og enhver anden form for immateriel rettighed frembragt eller leveret i henhold hertil tilhører producenten af produkterne. Alle tilbud og priser gives under forudsætning af, at Købers finansielle forhold gør levering mulig. Der kan i den forbindelse kræves bank- eller anden betalingsgaranti fra Køber.

3. BETALING. Medmindre ADI har meddelt andet, skal alle betalinger foretages i danske kroner. Hvis intet andet er udtrykkeligt aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved varens modtagelse. Enhver form for bankgebyr i forbindelse med enhver betaling til ADI’s konto skal betales af Køber. ADI forbeholder sig retten til til enhver tid at vurdere Købers kreditværdighed. Hvis Køber ikke opfylder ADI’s krav til kreditværdighed, kan ADI uden varsel ændre eller tilbagekalde Købers kredittid. ADI kan således kræve bankgaranti, anden garantistillelse eller forskudsbetaling forud for levering af flere varer. Ved forsinket betaling påløber renter med 2 % pr. påbegyndt måned over Nationalbankens til enhver tid gældende rentesats [eller den maksimale rentesats tilladt i henhold til gældende lovgivning]. Køber pålægges at afholde samtlige inddrivelsesomkostninger på skyldige beløb, herunder advokatomkostninger.

4. LEVERING: Alle leveringstidspunkter er vejledende, med mindre andet er aftalt skriftligt med ADI. Leveringsvilkårene for standardordrer mindre end kr. 15.000 (excl. moms) er ab fabrik fra ADI´s lager: EXWORKS Incoterms 2000; kunden betaler fragten, som fra 1. Januar 2024 er kr. 85 (excl. moms) pr. ordre (p.t. kr. 75 (excl. moms). Dette er gældende for ordrer med leveringsadresse indenfor Danmarks grænser; ved ordrer med levering udenfor Danmarks grænser vil fragten på ordren være i henhold til de faktiske omkostninger for ADI – venligst kontakt os. Ved ab fabrik vil enhver risiko for tab eller skade på produkter overgå til Køber ved overgivelse til fragtfører. Leveringsvilkårene for ordrer større end kr. 15.000 (excl. moms) er CIP Incoterms 2000 (ADI betaler fragten). Enhver risiko for tab eller skade på produkter overgår da til Køber på det tidspunkt, hvor produkterne leveres til Køber på den valgte leveringsadresse. Ethvert krav vedrørende manko, skal fremsættes skriftligt til ADI senest 5 arbejdsdage efter levering, idet samtlige produkter, i modsat fald anses for leveret og godkendt. Køber er ansvarlig for enhver forsinkelse eller forøgede omkostninger, som ADI påføres som følge af Købers handlinger eller undladelser. Ejendomsretten til produkterne overgår til Køber, når fuld betaling er gennemført. Køber skal friholde produkterne for enhver form for gebyrer og skal, indtil fuld betaling er gennemført, oplyse tredjepart om ejerforholdet. Enhver faktura, der er mindre end 500,00 kr excl. moms, bliver pålagt et ekspeditionsgebyr. Gældende ekspeditionsgebyr oplyses ved kontakt til ADI. Bestillinger afgivet på WEB-shoppen pålægges ikke ekspeditionsgebyr Produkter tages udelukkende retur efter forudgående aftale herom, og kun med gyldigt RO [Retur Ordre nummer], som rekvireres via vores hjemmeside. Her vil processen være yderligere beskrevet. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer skal være ubeskadigede. Fabriksemballerede varer tages kun retur i ubrudt og original emballage. I fald ADI accepterer returnering af fejlkøbte varer, beregnes et returneringsgebyr på 20 % af salgsprisen, hvilket beløb dækker fornyet test, klargøring, lagerbehandling og administration. Tilbudsvarer & skaffevarer tages IKKE retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke. ADI forbeholder sig ret til at foretage yderligere fradrag for eventuelt manglende emballage eller tilbehør.

5. REKLAMATION Det påhviler køber at reklamere straks ved modtagelsen af leverede varer, samt fakturaer og lignende dokumenter, såfremt køber vil påberåbe sig fejl og mangler, unøjagtigheder eller lignende. Fristen for reklamation er 8 dage fra modtagelsen af varer eller faktura. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder ADI sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 250,00 ekskl. moms og forsendelses-omkostninger. Varen skal vedlægges beskrivelse af fejl og mangler, ligesom returnerings-nummer skal indhentes forinden returnering. Såfremt denne fejlbeskrivelse mangler, er ADI berettiget til at afvise at modtage varen retur fra køber. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes følgende procedure fulgt af hensyn til at fremme ekspeditionen: 1. Vedlæg kopi af faktura 2. Vedlæg udførlig fejlbeskrivelse indeholdende angivelse af årsag til returneringen 3. Anfør returnummer såvel i som udenpå pakken 4. Send varen i egnet og holdbar emballage

6. SKATTER OG AFGIFTER. Samtlige skatter og afgifter tillægges fakturaen og afholdes af Køber, medmindre Køber har forsynet ADI med sådanne skattefritagelseserklæringer, som skattemyndighederne måtte finde tilfredsstillende.
7. FORCE MAJEURE. ADI er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse i produktionen eller leveringen af produkter, såfremt sådan forsinkelse skyldes en force majeure begivenhed, som blandt andet omfatter leverandørers manglende vilje eller evne til at levere produkter, komponenter, services, manualer eller anden information der er nødvendig, for at ADI kan levere produkterne til Køber. Forsinkelser i eller nægtelse af udstedelse af eksporttilladelse eller frakendelse eller tilbagekaldelse deraf eller andre myndighedsforanstaltninger, som ville hindre ADI’s opfyldelse af kontrakten, brand, jordskælv, oversvømmelse, dårlige vejrforhold, eller andre naturkatastrofer, karantæne, epidemi, pandemi eller andre regionale sundhedstrusler, strejke eller lockout, optøjer, ufred, opstand, civil ulydighed, væbnet konflikt, terrorisme eller krig [eller hvor dette er umiddelbart truende] eller enhver anden hændelse, som ADI ikke har indflydelse på. Såfremt force majeure-begivenheden ikke er bragt til ophør inden 90 dage, er parterne berettiget til at annullere Købers købsordre, og Køber skal betale ADI for ethvert arbejde udført før annulleringen samt alle rimelige udgifter pådraget af ADI som følge af annulleringen. Såfremt den forsinkede levering eller opfyldelse skyldes en force majeure-begivenhed eller kan tilskrives Køber, forlænges leveringstidspunktet eller opfyldelsestidspunktet med en periode svarende til ADI’s forsinkelse eller med sådan periode, som parterne måtte aftale. I tilfælde af ADI’s misligholdelse, forsinkede eller manglende levering af produkter som følge af forhold, der ikke skyldes ovennævnte, er Købers eneste beføjelse mod ADI at annullere købsordren ved forudgående skriftlig meddelelse til ADI. ADI forbeholder sig retten til at levere enhver ordre som én eller flere leverancer.

8. ANNULLERING. Købsordrer kan ikke annulleres uden ADI’s forudgående skriftlige samtykke. Leveringstidspunktet for produkter med en forsendelsesdato inden for 30 dage kan ikke ændres, ligesom varerne ikke kan afbestilles. Leveringstidspunktet for produkter med en forsendelsesdato inden for 30 til 60 dage kan ændres med ADI’s forudgående skriftlige samtykke og såfremt leveringstidspunktet ændres ud over de 60 dage, kan leveringstidspunktet for dette vareparti ikke ændres yderligere. Uanset ovenstående skal Køber afholde annulleringsomkostninger, som kan indbefatte [a] en prisjustering baseret på den leverede mængde produkter, [b] samtlige direkte såvel som indirekte omkostninger forbundet med Købers annullering af en købsordre, [c] den fulde omkostning forbundet med samtlige de til specialfremstillede varer nødvendige specialmaterialer og [d] en rimelig godtgørelse for forholdsmæssige omkostninger og forventet indtjening i overensstemmelse med gældende branchestandarder. ADI kan helt eller delvist annullere en købsordre som følge af Købers misligholdelse af nærværende salgsbetingelser eller Købers konkurs, insolvens, opløsning eller betalingsstandsning.

9. SKADESLØSHOLDELSE VED KRÆNKELSER. [a] ADI forpligter sig til [i] at indtræde i eller forlige ethvert krav eller sagsanlæg mod Køber, hvor der alene gøres gældende, at et produkt produceret og leveret alene af ADI i henhold hertil direkte krænker tredjemands danske patent, ophavsret eller topografi, og [ii] at afholde enhver omkostning og skadeserstatning tilkendt tredjemand, forudsat at: [A] ADI straks informeres skriftligt om sådant krav, [B] ADI overdrages fuld kontrol med føringen af en sådan sag eller indgåelsen af et sådant forlig ved indhentelse af advokatbistand efter ADI’s eget valg og [C] Køber forsyner ADI med alt tilgængeligt materiale. Idet ADI er overdraget den fulde kontrol i forbindelse med førelsen af enhver sag vedrørende påstand om krænkelse i henhold hertil, hæfter ADI under ingen omstændigheder for Købers eventuelle udgifter til advokatbistand. ADI kan ikke gøres ansvarlig for sådanne krav, der vedrører produkter, der ikke er leveret af ADI, men ADI vil til Køber videregive den kompensation, som ADI måtte modtage fra producenten. [b] ADI er ikke ansvarlig for noget inden- eller udenretligt forlig indgået i forbindelse med tredjemandskrav uden ADI’s skriftlige samtykke. ADI har ingen forpligtelser i relation til, og nærværende pkt. 8 finder ikke anvendelse i forbindelse med, nogen påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, der vedrører [i] varer, som ikke er opført i ADI’s katalog eller varer udviklet i henhold til Købers anvisning, design, metode eller beskrivelse, [ii] brugen af produkter i kombination med andre enheder, såfremt sådan krænkelse kunne være undgået ved ikke at anvende sådan kombination, [iii] produkter, som er blevet ændret, såfremt sådan krænkelse kunne have været undgået ved ikke at have ændret varerne, [iv] varer, som ikke anvendes til deres normale formål, eller [v] software, såfremt sådan software ikke er seneste version af den af ADI lancerede software. Køber forpligter sig til at indtræde i, skadesløsholde og friholde ADI mod og for ethvert krav, sagsanlæg eller retssag af enhver art som følge af de i dette pkt. 8[b] anførte anvarsfraskrivelser. [c] ADI kan til enhver tid, efter at et krav er fremsat, eller såfremt ADI anser det for sandsynligt, at et sådant vil blive fremsat, eller efter en kompetent domstols afsigelse af en forbudsdom, som ikke kan ankes, frit [i] sikre Købers ret til fortsat brug af de pågældende produkter, [ii] erstatte eller ændre produkterne eller [iii] modtage de pågældende produkter retur og refundere købsprisen med fradrag af en årlig værdiforringelse på 20 % fra forsendelsestidspunktet. Foranstående udgør ADIs fulde erstatningsansvar og Købers eneste misligholdelsesbeføjelse for nogen faktisk eller påstået krænkelse af immaterielle rettigheder. Nærværende pkt. 8 træder i stedet for enhver anden udtrykkelig, underforstået eller lovpligtig garanti ved krænkelse.

10. SOFTWARE. Følgende vilkår gælder for enhver software, som er solgt separat eller er installeret i et produkt leveret af ADI, medmindre der er indgået en softwarelicensaftale vedrørende sådan software. Softwaren gives i licens; den sælges ikke. Med forbehold for Købers overholdelse af ovenstående salgsbetingelser giver ADI hermed Køber en personlig, begrænset, ikke eksklusiv ret til at anvende objektkoden til softwaren udelukkende til Købers interne brug. Licensen er begrænset til sådan[ne] produkt[er] og/eller lokation[er], som måtte være angivet på Købers købsordre, hvor nævnte dokument tjener som enten et pristilbud eller som ordrebekræftelse. Enhver anden brug er ikke tilladt. ADI forbeholder sig enhver [eller hvor relevant, sine leverandørers] ejendomsret til enhver software leveret i henhold hertil, som indeholder fortrolige og beskyttede oplysninger, og hvilken ejendomsret uden begrænsning inkluderer samtlige patentrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og forretningshemmeligheder. Køber forpligter sig til ikke at sælge, overdrage, give softwaren i underlicens, foretage reverse compilation, disassembly eller at videredistribuere softwaren, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse salgsbetingelser. Køber forpligter sig ligeledes til ikke at kopiere, videregive, distribuere eller fremvise nogen sådan software eller på anden måde at gøre softwaren tilgængelig for tredjemand [medmindre ADI skriftligt har givet samtykke hertil] eller tillade uberettiget brug af softwaren. Såfremt softwaren leveres med et produkt leveret af ADI, kan Køber alene overdrage sin licens til softwaren til tredjemand i forbindelse med Købers salg af det produkt, hvorpå softwaren er installeret. ADI kan opsige nævnte licens i tilfælde af Købers misligholdelse af disse salgsbetingelser.

11. GARANTI. ADI garanterer, at produkterne i enhver væsentlig henseende er fri for defekter og fejl, og at produkterne er i overensstemmelse med producentens specifikationer og/eller tegninger, i en periode på 12 måneder fra leveringsdatoen, eller i en anden periode, som ADI skriftligt måtte have oplyst Køberen om, eller som fremgår af ADI’s seneste produktkatalog, følgeseddel, faktura eller i en separat garantierklæring. Køber kan returnere produkter, som i garantiperioden bliver defekte, idet Køber skal forudbetale transporten til ADI, og ADI kan [efter eget valg] vælge at reparere eller erstatte sådanne produkter eller at yde et forholdsmæssigt afslag i købsprisen for produkterne og returnere produkterne til Køber til de lavest mulige omkostninger, idet en sådan transport skal være forudbetalt af ADI. Returnerede varer vil ikke blive accepteret, såfremt disse ikke er ledsaget af et autorisationsnummer [RO] som er opnået forud for forsendelse af produkterne til ADI, samt udførlig fejlbeskrivelse pr. enhed. Dokumentet rekvireres via vores hjemmeside. https://www.dk-eshop.adiglobal.com/numo_asset/my_files/Fejlbeskrivelse_210508_web.pdf. Her vil processen være yderligere beskrevet. ADI påtager sig intet ansvar for nogen form for produktprogrammering eller data indeholdt i produkter, som returneres til ADI under garantiperioden. ADI’s procedure for håndtering af produkter, som bliver returneret under garantiperioden, kan udleveres af ADI efter Købers anmodning. Reparerede eller erstattede produkter skal være omfattet af garantien i den resterende del af garantiperioden eller i 90 dage fra forsendelsen, idet den længste af de to perioder skal lægges til grund. Uanset foranstående bestemmelser skal produkter, der er udsat for forurening, slid og ælde eller udbrænding gennem brug, ikke anses som defekte på grund af sådan forurening, slid og ælde eller udbrænding. Ingen garanti skal finde anvendelse, såfremt defekten eller skaden efter ADI’s eller producentens diskretionære vurdering er forårsaget af eller relaterer sig til installation, kombination med andre dele eller produkter, modifikationer til eller reparationer af nogen produkter foretaget af andre end af ADI, eller som er et resultat af Købers handlinger, undladelser, misbrug eller uagtsomhed. Denne garanti skal endvidere ikke finde anvendelse, såfremt garantimærker, serienumre eller varenumre er blevet beskadiget. Da ADI er distributør af produkter produceret af tredjeparter, skal ADI’s ansvar for garantier og skadesløsholdelse i relation til sådanne produkter i intet tilfælde overstige det beløb, som er accepteret af producenten af produkterne. Software, som er faktureret separat og/eller anvendt i de produkter, som er faktureret - og garanteret af producenten, vil blive leveret på et medium, som er frit for defekter og fejl under normal brug, så længe sådan hardware og/eller system er omfattet af den pågældende garantiperiode. Under denne periode vil ADI uden betaling erstatte et sådant medium, såfremt dette måtte vise sig defekt. For så vidt angår kvaliteten eller ydeevnen af enhver form for software eller data, er sådanne leveret som de er og forefindes og uden garanti, Hvis ADI leverer nogen serviceydelser til Køber, herunder, men ikke begrænset til, produkttræning eller assistance med konfiguration af produkterne, skal ADI levere sådanne tjenesteydelser i overensstemmelse med sædvanlige branchestandarder og til sådanne priser, som måtte være specificeret af ADI i dets til enhver tid gældende prisliste. ADI accepterer intet ansvar over for Køber, som måtte opstå ud fra leveringen af sådanne tjenesteydelser. Disse garantier og betingelser er eksklusive. Produkterne er ikke underlagt andre former for garantier, ansvar eller forpligtelser, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder garantier for tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål. Køber bærer ansvaret for at sikre, at produkterne er egnede til det formål, som produkterne anvendes til. ADI indestår eller garanterer ikke for, at produkterne ikke bliver kompromitteret eller omgået eller at produkterne vil forhindre nogen personskade eller tab af formuegoder, tyveri, røveri, brand, eller lignende; eller at produkterne i ethvert tilfælde vil udgøre tilstrækkelig sikkerhed eller beskyttelse. Køber er indforstået med at en korrekt installeret og vedligeholdt alarm alene er egnet til at reducere risikoen for tyveri, røveri, brand eller andre begivenheder, som måtte opstå uden at have en alarm, og at en alarm ikke udgør en forsikring mod eller en garanti om, at sådanne begivenheder ikke vil indtræde eller at der ikke vil opstå personskade eller tab af formuegoder som følge heraf. Ovenstående garantier ydes alene til Køber og kan ikke overdrages eller overføres til tredjemand på nogen måde.

12. ANSVARSBEGRÆNSNING. [a] ADI er under ingen omstændigheder ansvarlig for [i] noget indirekte tab eller følgetab, [ii] noget tab som følge af driftstab, [iii] tab af avance, [iv] tab af omsætning, [v] brugstab i forbindelse med nogen ejendom eller formue, [vi] tab af forventede besparelser, eller [vii] mistede data. ADI er ikke erstatningsansvarlig for noget tab eller nogen skade, hvor sådant ansvar opstår som følge af ADI’s viden [faktisk eller i øvrigt] om muligheden for sådant tabs eller sådan skades opståen. [b] ADI’s erstatningsansvar i relation til nogen købsordre eller i øvrigt i henhold til disse salgsbetingelser kan ikke overstige aftalesummen for det specifikke produkt, som giver anledning til erstatningskravet. [c] Disse ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger finder anvendelse, uanset hvorledes tabet eller skaden er opstået og uanset enhver ansvarsteori, det være sig inden for kontrakt, uden for kontrakt, garanti mv. [d] Parterne forpligter sig til ikke at søge at fraskrive eller begrænse deres ansvar i tilfælde af: [i] død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, [ii] svig, eller [iii] hvor ansvarsbegrænsning ikke lovligt kan ske. [e] Kunden skal skadesløsholde ADI for ethvert krav, erstatningskrav, tab, omkostninger og udgifter, som ADI måtte være blevet påført som følge af krav, som tredjemand enten har rejst over for ADI på grundlag af kombinationen eller brugen af produkter med inkompatible afledte produkter, som måtte være forbundet med de produkter, eller andre enheder, for hvilke ADI ikke bærer noget ansvar over for Køber i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser.

13. ANBEFALINGER. Enhver anbefaling eller bistand ydet af ADI vedrørende brug, design, anvendelse eller betjening af produkterne skal ikke fortolkes som nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti eller erklæring af nogen art, og Køber accepterer sådan information for egen risiko og uden nogen form for forpligtelse eller ansvar for ADI. Det er alene Købers ansvar at fastslå produkternes egnethed til brug i Købers applikation[er]. ADI’s manglende anbefalinger eller bistand skal ikke medføre noget erstatningsansvar for ADI.

14. LOVGIVNING. a] Køber forpligter sig til at overholde alle gældende love, bekendtgørelser og forordninger udstedt af nogen kompetent offentlig myndighed i noget land, herunder men ikke begrænset til sådan amerikansk eller andet lands lovgivning, som regulerer enhver import og eksport af de af ADI leverede produkter og Køber forpligter sig til at indhente samtlige påkrævede import- og eksporttilladelser i forbindelse med nogen efterfølgende import, eksport, re-eksportering, overdragelse og brug af ethvert produkt eller enhver teknologi eller software købt, givet i licens af og modtaget fra ADI. Medmindre andet er skriftligt aftalt, forpligter Køber sig til ikke at anvende produkterne i forbindelse med nogen aktivitet, som involverer kernespaltning [fission] eller fusion eller anvendelsen eller håndteringen af noget atommateriale eller atom-, kemiske eller biologiske våben. b] Produkter og serviceydelser leveret af ADI i henhold hertil produceres og leveres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Køber bekræfter at ville sikre, at alle produkter installeres og anvendes i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven, og Køber forpligter sig til at holde ADI skadesløs for alle omkostninger, krav, sagsanlæg eller ethvert erstatningsansvar, som måtte opstå i forbindelse med nævnte lov, eller i øvrigt som følge af Købers levering eller tredjemands brug af produkterne.

15. INGEN MODREGNING. Køber kan ikke modregne noget fakturabeløb i noget beløb, som ADI måtte skylde eller senere komme til at skylde Køber eller dennes koncernforbundne virksomheder.

16. AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER [WEEE]. a] De anførte priser inkluderer ikke genindvindingsomkostningerne for produkter omfattet af WEEE-direktivet 2002/96/EF og WEEE-afgifter tillægges således eventuelt de anførte priser. b] Medmindre der i henhold til pkt. 15 a ovenfor er afkrævet et gebyr herfor, og såfremt bestemmelserne i WEEE-direktivet 2002/96/EF som implementeret i national lovgivning finder anvendelse på produktet, påhviler finansieringen og organiseringen af bortskaffelsen af det elektriske og elektroniske udstyr Køber, som hermed påtager sig dette ansvar, og Køber forpligter sig til at holde ADI skadesløs for så vidt angår samtlige sådanne forpligtelser. Køber forpligter sig til at varetage indsamlingen, forarbejdningen og genindvindingen af produkterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og forpligter sig til at lade denne forpligtelse overgå til slutbrugeren af produkterne. Købers manglende overholdelse af disse forpligtelser kan medføre strafferetlige sanktioner i henhold til lokal lovgivning.

17. LOVVALG. Nærværende salgsbetingelser reguleres af dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler. FNs konvention om aftaler om internationale køb af løsøre [CISG] fra 1980, som senere ændret, finder ikke anvendelse på disse salgsbetingelser. De danske domstole har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, som måtte opstå som følge af disse salgsbetingelser.

18. SKADESLØSHOLDELSE. Køber forpligter sig til at holde ADI skadesløs for enhver omkostning og ethvert erstatningskrav, herunder advokatomkostninger, som ADI måtte lide som følge af Købers faktiske eller truende misligholdelse af disse salgsbetingelser.

19. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER. Parterne kan udveksle fortrolige oplysninger i forbindelse med opfyldelsen eller udførelsen af en købsordre. Parterne bevarer hver især ejendomsretten til de fortrolige oplysninger, de videregiver til den anden part, idet sådanne oplysninger skal behandles fortroligt af den anden part i 5 år fra videregivelses-tidspunktet. Nærværende bestemmelse gælder ikke oplysninger, som er [a] kendt af offentligheden på videregivelsestidspunktet, eller som senere bliver kendt af offentligheden, uden at dette kan tilregnes modtageren, [b] kendt af modtageren på videregivelsestidspunktet, uden at dette kan tilregnes modtagerens skadegørende handling, [c] modtaget af modtageren fra tredjemand uden de i nærværende bestemmelser indeholdte begrænsninger, eller [d] udviklet af modtageren selv. Parterne bibeholder hver især ejendomsretten til egne fortrolige oplysninger, herunder uden begrænsning samtlige patentrettigheder, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og forretningshemmeligheder. Såfremt en part modtager fortrolige oplysninger forpligter denne sig til ikke at videregive sådanne fortrolige oplysninger uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, idet ADI dog er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til sine associerede selskaber, medarbejdere, direktionsmedlemmer, rådgivere, agenter og kontraktparter. Disse salgsbetingelser udgør hele aftalegrundlaget mellem ADI og Køber og erstatter alle forudgående aftaler, skriftlige såvel som mundtlige, mellem parterne og kan ikke ændres, medmindre sådan ændring foretages skriftligt og underskrives af parterne. Køber er uberettiget til uden ADI’s forudgående skriftlige samtykke at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til nærværende salgsbetingelser. ADI er uberettiget til uden Købers samtykke at overdrage sine forpligtelser i henhold til nærværende salgsbetingelser. Ingen oplysning, garantierklæring, indbyrdes samhandel eller handelsbrug, som ikke er indeholdt eller udtrykkeligt nævnt heri, skal være bindende for ADI. De heri anvendte overskrifter er alene medtaget af hensyn til læsningen af disse salgsbetingelser og skal således ikke indvirke på fortolkningen heraf. Såfremt ADI på noget tidspunkt undlader at håndhæve de heri indeholdte bestemmelser, skal dette ikke anses som et afkald herpå eller på ADI’s ret til herefter at håndhæve enhver bestemmelse heri. Såfremt en bestemmelse heri erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelser, og en sådan bestemmelse skal erstattes af en bestemmelse, der ligger så tæt op af hensigten med den oprindelige bestemmelse som muligt. Enhver bestemmelse indeholdt heri, som efter sit indhold skal forblive i kraft efter annullering, afbestilling eller opfyldelse af Købers købsordre efter ADI’s godkendelse skal forblive gældende efter sådan annullering, afbestilling eller opfyldelse. Der tages forbehold for taste- og skrivefejl. Disse salgsbetingelser medfører ingen rettigheder eller fordele for tredjemand.

20. SPROG. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af disse salgsbetingelser og enhver oversættelse heraf skal den danske version være gældende.

ADI-ALARMSYSTEM A/S 20. oktober 2015
close button